Informatička terminologija

  1. Uredio: Kragić Gradimir.
  2. Tabela definicija sadrži najčešće pojmove koji se sreću u "IK" tehnologijama.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
EnglishSrpskiObjašnjenje
Access keyPristupni tasterPodvučeno slovo u meniju ili komandi, za brzi pristup do te stavke.
Access pointPristupna tačkaUređaj koji se koristi za povezivanje bežičnih računara i drugih bežičnih uređaja sa standardnom mrežom.
AccountNalogSredstvo kojim korisnik potvrđuje svoj identitet sistemu i dobija ovlašćenje za pristup uslugama sistema; način na koji sistem vodi evidenciju o ovlašćenim korisnicima.
Ad targetingCiljanje oglasaPostavljanje oglasa kako bi se doprelo do potrošača na osnovu različitih karakteristika demografskih kategorija, psiholoških profila, istorije kupovine proizvoda.
Address barTraka za adresu / traka adresaElement za navigaciju koji se najčešće nalazi pri vrhu prozora i koji omogućava korisnicima da vide trenutnu URL adresu lokacije, kao i da unesu novu URL adresu i time budu preusmereni na novu lokaciju.
Add-inProgramski dodatakDodatni softver koji proširuje mogućnosti postojeće aplikacije.
AdjustPrilagoditiIzmeniti određena podešavanja.
Add-onDodatak / dodatni programSoftver koji poboljšava drugu softversku aplikaciju i obično ne može da se pokreće nezavisno.
AdvancedNaprednoPoboljšano, detaljnije, sa mogućnošću dodatnog prilagođavanja.
AdwareAdverSoftver koji prikazuje oglase i koji je integrisan u drugi program koji se nudi besplatno ili po niskoj ceni;
Vrsta špijunskog softvera koja prikuplja informacije o korisnikovim navikama pregledanja interneta kako bi prikazivao ciljane oglase.
AlertUpozorenje / obaveštenjeVid informisanja korisnika o nekoj radnji koja zahteva reagovanje. Može biti tekstualno (poruke, e-pošte ili tekstovi u iskačućim prozorima), zvučno ili kombinacija ova dva načina.
Antivirus programAntivirusni programRačunarski program osmišljen da otkriva i reaguje na zlonamerni softver, poput virusa i crva. Reagovanje podrazumeva blokiranje pristupa zaraženim datotekama, čišćenje zaraženih datoteka ili obaveštavanje korisnika.
AntimalwareAntimalverResurs koji štiti računare i sisteme od malvera, uključujući viruse, špijunski softver i druge štetne programe.
ApplicationAplikacijaSkup komandi koje računar koristi za obavljanje određenog zadatka, poput obrade teksta, računovodstva ili upravljanja podacima.
Application keyTaster za kontekstni meniTaster koji se nalazi levo od desnog "Control" tastera. Pritiskom na njega dobijamo "kontekstni meni", isto kao pomoću desnog klika mišem.
ApplyPrimenitiPokrenuti ili iskoristiti.
AssignDodelitiNavesti vlasnika zapisa, poput naloga, ili aktivnosti, poput poruke e- pošte ili telefonskog poziva.
AttachmentPrilogSpoljna datoteka koja se dodaje poruci e-pošte.
AuthenticationPotvrda autentičnosti / potvrda identitetaPostupak verifikacije identiteta korisnika, računara, procesa ili drugog entiteta proverom valjanosti akreditiva koje taj entitet navodi.
AuthorizationDavanje ovlašćenja / autorizacijaPostupak u kome se osobi, računarskom procesu ili uređaju dozvoljava pristup određenim informacijama, uslugama ili funkcijama.
B
EnglishSrpskiObjašnjenje
BackupNapraviti rezervnu kopijuNapraviti duplikat programa, diska ili podataka radi arhiviranja ili iz sigurnosnih razloga.
BandwithPropusni opsegKapacitet prenosa podataka, tj. brzina sistema za digitalnu komunikaciju; meri se u bitima u sekundi (BPS).
Battery chargeNivo napunjenosti baterije / napunjenost baterijeKoličina energije baterije koja je preostala na određenom sistemu; meri se u procentima.
Body of e-mailTelo poruke e-pošte / telo e-porukeSadržaj e-poruke; sledi nakon zaglavlja poruke (pošiljalac, vreme slanja i primalac poruke).
BookmarkObeleživačVeza do dela teksta u datoteci radi lakšeg kasnijeg pristupa;
Prečica do određene URL adrese na vebu koja se čuva radi lakšeg kasnijeg pristupa toj adresi.
BootPokretanje sistemaPočetni skup radnji koje računarski sistem obavlja nakon uključivanja dovoda električne energije do procesora ili ponovnog pokretanja sistema
BrowserPregledačSoftverski program koji se koristi za prikazivanje veb-stranica i kretanje po internetu.
browsePregledatiKretati se kroz bazu podataka, kroz listu datoteka ili internetom u cilju pronalaženja konkretne stavke ili bilo čega interesantnog.
Browsing historyIstorija pregledanjaPrivatne informacije korisnika, poput privremenih datoteka, istorije, lozinki, unosa u veb-obrascima i kolačića, koje čine evidenciju aktivnosti pregledanja interneta i drugih aktivnosti na mreži.
BufferBaferDeo memorije rezervisan za privremeno skladištenje podataka pre nego što te podatke upotrebi uređaj ili aplikacija koji primaju te podatke; to je zaštita od prekida toka podataka.
BugGreškaNepravilnost u kodu ili logici koja izaziva neispravno funkcionisanje programa.
Built-inUgrađenoElement koji je podrazumevano deo drugog elementa, bilo da se radi o fizičkom uređaju, softveru ili operativnom sistemu.
Bulk e-mailMasovna e-poštaSistemski zadatak koji šalje više e-poruka većem broju primalaca koje navede korisnik.
Bulk uploadGrupno otpremanje / masovno otpremanjeSistemski zadatak koji otprema više datoteka istovremeno na konkretno odredište.
ButtonDugmeDugme. Kontrola koja je obično pravougaonog oblika. Nalazi se u dijaloškim prozorima i aktivira se pritiskom na razmaknicu, enter ili lijevim tasterom miša.
By defaultPodrazumevanoNačin na koji program utvrđuje tok daljih radnji (podešavanja) kada korisnik ne izabere konkretne vrednosti za podešavanja.
C
EnglishSrpskiObjašnjenje
CacheKešSpecijalni memorijski podsistem u kome se prave duplikati vrednosti često korišćenih podataka radi brzog pristupa.
Caretmesto - znak za umetanjePokazivač mesta gde se unosi tekst u aplikacijama za obradu teksta. Obično se pojavljuje kao trepćuća vertikalna crtica.
CarrierOperaterKompanija koja potrošačima iznajmljuje telefonske usluge u druge svrhe komunikacije.
CertificateSertifikat / certifikatDigitalni dokument koji se obično koristi za potvrdu autentičnosti i obezbeđivanje informacija na mreži. Sertifikat povezuje javni ključ sa entitetom koji ima odgovarajući privatni ključ. Sertifikati imaju digitalni potpis autoriteta za izdavanje sertifikata i mogu da se izdaju korisniku, računaru ili usluzi.
CheckboxPolje za potvrduMali okvir koji pokazuje da li je opcija izabrana ili nije. Kada se opcija izabere, u polju se pojavi znak za potvrdu ili „x“.
Check checkboxOznačiti polje za potvrduIzabrati opciju ispred koje se nalazi polje za potvrdu. Kada se polje označi, u polju se pojavi znak za potvrdu ili „x“.
ClipboardMeđumemorijaMeđumemorija - ostava. Kada isijecate ili kopirate iz programa neku informaciju, ("cut" ili "copy"), ona se prebacuje u "klipbord" i tamo ostaje sve dok ne obrišete "klipbord" ili ne uradite ponovo "cut" ili "copy" za neku drugu informaciju.
ClientKlijentRačunar koji koristi veb-server.
CodeKôdBilo koji skup računarskih instrukcija koje su napisane pomoću nekog računarskog jezika koji čovek može da pročita, obično u vidu teksta;
Niz znakova koje korisnik unosi da bi potvrdio svoj identitet mreži, računaru, uređaju, klijentu, kao i radi prijave na nalog.
Combo boxKombinovana listaKombinovana lista. Okvir u kome birate standardne opcije koristeći strelice dole ili gore da se krećete po ponuđenim opcijama, ili u nekim slučajevima, možete pritisnuti prvo slovo za opciju koju želite. Ponekad je neophodno pritisnuti "alt+strelica dole" da se prikaže lista na kojoj birate, prije nego počnete da se strelicama krećete po njoj.
Conference callKonferencijski pozivTelefonski ili video razgovor između tri ili više osobe.
Comma separated values fileDatoteka sa vrednostima razdvojenim zarezima / CSV datotekaDatoteka sa podacima koja se sastoji od polja i zapisa u vidu teksta koji su međusobno razdvojeni zarezima.
CommentKomentarDoprinos ili povratne informacije koje ostavlja neko ko pregleda sadržaj na sajtu. Osoba koja pregleda video, fotografije ili datoteke može da ostavi komentar ako za to ima dozvolu.
CompressKomprimovatiSmanjiti veličinu skupa podataka, poput datoteke ili komunikacione poruke, kako bi koristio manje skladišnog prostora ili bio prenet korišćenjem manjeg propusnog opsega.
ComputingRačunarstvoKorišćenje računara za obradu podataka ili obavljanje proračuna.
CookiesKolačićiBlok podataka čiju kopiju pregledač šalje serveru kada korisnik ponovo poseti isti veb-sajt. Ovaj skup podataka omogućava identifikaciju korisnika, a server dobija naredbu da prikaže prilagođenu verziju veb-stranice.
Context menuKontekstni meniMeni koji se pojavljuje kada pritisnete "application" taster ili desni taster miša dok ste na nekoj kontroli ili prozoru. Kontekst meni se menja u zavisnosti od mesta gde je aktiviran. Koristite strelice dole ili gore da se krećete po meniju i pritisnite enter da aktivirate opciju koju ste odabrali.
Control panelKontrolna tablaIkone iz "Control panel" možete koristiti da menjate izgled i funkcionalna svojstva "Windows-a". Te ikone predstavljaju opcije za konfigurisanje vašeg kompjutera.
CreateNapraviti / kreiratiStvoriti novi sadržaj.
Create an accountOtvoriti nalogNapraviti novi korisnički nalog sa jedinstvenim korisničkim imenom i lozinkom.
CredentialsAkreditiviInformacije koje se koriste za identifikaciju radi pristupa lokalnim i mrežnim resursima. Primeri akreditiva su korisnička imena i lozinke, pametne kartice i sertifikati.
CropOpseći / izrezatiIseći vertikalne i horizontalne ivice objekta. Slike se često opsecaju da bi se istakla određena oblast.
CursorPokazivač miša / kursormesto označeno strelicom ili nekim drugim znakom koje pokazuje gde će se sledeći ulazni podatak ili slovo prikazati na ekranu.
CustomizePrilagoditiIzmeniti hardver ili softver radi prilagođavanja potrebama konkretnog preduzeća ili klijenta.
CustomerKlijentOsoba ili kompanija kojima druge kompanije prodaju proizvode ili usluge.
D
English:Srpski:Objašnjenje:
DataPodaciPredstavljanje činjenica, koncepata i naredbi na formalizovan način, koji je prikladan za komunikaciju, tumačenje i obradu.
DatabaseBaza podatakaSkup podataka formatiranih/uređenih tako da omogućavaju laku pretragu i pristup.
Data planTarifni paket / tarifni planStandardizovani ugovor o pružanju usluge između korisnika mobilnog telefona i mobilnog operatera koji utvrđuje detalje usluge prenosa podataka, poput cene, vrste usluga, tipova usluga i propusnog opsega.
Data providerDobavljač usluge prenosa podatakaKompanija koja pruža usluge prenosa podataka korisnicima za određenu naknadu.
Data transferPrenos podatakaKretanje informacija sa jednog na drugo mesto, ili u okviru računara, između računara i spoljnog uređaja (npr. servera na mreži) i između dva odvojena računara.
DefaultPodrazumevanoNačin na koji program reaguje ako korisnik ne izabere neku od opcija ili ne unese zahtevanu vrednost.
DesktopRadna površinaRadna oblast na ekranu računara koja simulira površinu pravog radnog stola. Na radnoj površini se nalazi Korpa za otpatke i druge ikone (prečice do programa, datoteke, direktorijumi i razni tipovi dokumenata, poput pisama, izveštaja ili slika).
dialog boxdijalogSekundarni prozor koji omogućava korisnicima da obavljaju komande, postavlja korisnicima pitanja ili im navodi informacije. Pritiskanjem tastera "Tab" pomerate se između raspoloživih kontrola.
Dial-up connectionPozivna vezaVeza sa drugim računarima ili internetom koja se uspostavlja preko telefonske mreže.
DisableOnemogućitiUčiniti da uređaj, komponenta ili funkcija ne funkcionišu.
DisplayEkranUređaj za vizuelni izlaz čiji je cilj prikaz različitih vidova informacija.
DownloadPreuzetiPrebaciti kopiju datoteke sa udaljenog uređaja na uređaj koji šalje zahtev preko modema ili mreže.
DPITačaka po inču (dots per inch)Standard koji se koristi za merenje rezolucije ekrana i štampača iskazan kao broj tačaka koje uređaj može da prikaže ili odštampa po linearnom inču.
DragPrevućiPremestiti stavku na ekranu dodirom stavke na dodirnom ekranu i prevlačenjem prsta preko ekrana pritiskom i držanjem levog tastera miša prilikom pomeranja miša.
Drag and dropPrevuci i otpustiNaziv za postupak ili funkciju koji obuhvataju premeštanje objekata na ekranu pomoću miša ili sličnog uređaja za unos.
DriveDisk jedinicaSkladišni prostor koji je formatiran pomoću sistema datoteka i dodeljeno mu je slovo. Skladišni prostor može da ima oblik flopi diska, CD-a, DVD diska, čvrstog diska ili drugog tipa diska.
DriverUpravljački programSoftver koji omogućava hardveru ili periferijskim uređajima (poput štampača, miša ili tastature) da funkcioniše sa računarom ili mobilnim uređajem .
Dropdown menuPadajući meniMeni koji se spusti nadole iz trake menija na zahtev korisnika i koji je otvoren dok korisnik ne reaguje, odnosno zatvori ga ili izabere stavku iz njega.
E
EnglishSrpskiObjašnjenje
Edit boxPolje za izmenuPolje koje sadrži oblast u koju možete da upišete informaciju koja se traži.
Edit comboKombinovana lista za uređivanjeKombinacija dva tipa kontrola "edit box" i "combo box". Upišite u njega vrednost ili pritisnite "ALT+strelica dole" da otvorite "list box" koji sadrži predloge za sadržaj edit polja. Koristite strelice dole ili gore da se krećete između stavki na listi i "ALT+strelica gore" ili "escape" da zatvorite "list box.".
Edit spin boxPolje za uređivanje i promenu vrednosti Polje koje sadrži oblast u koju možete da upišete informaciju. Takođe možete da koristite strelice gore ili dole da se krećete kroz niz fiksnih vrednosti. Koristite "PAGE UP" ili "PAGE DOWN" da se krećete u većim intervalima. "Edit spin box" se obično koristi za polja gdje su potrebni numerički podaci.
Ellipsis …Niz od tri tačkeOva oznaka u meniju ukazuje na to da postoji dijaloški prozor koji će se otvoriti ako odaberemo tu komandu.
E-mailE-poštaRazmena poruka preko komunikacione mreže poput lokalne mreže ili interneta.
E-mail addressadresa e-pošte / e-porukaNiska koja identifikuje korisnika da bi mogao da prima e-poštu preko interneta.
EmbedUgraditiUmetnuti informacije napravljene u jednom programu, poput grafikona, jednačine, slike, videa ili fonta, u drugi program ili veb-stranicu.
EnableOmogućiti / aktiviratiUčiniti da uređaj, komponenta ili funkcija funkcionišu. Aktivirati ili uključiti.
EncryptŠifrovatiProgramski zamaskirati sadržaj radi sakrivanja njegove suštine.
EnhancedPoboljšanKoji poseduje naprednije ili sofisticiranije karakteristike.
EventDogađajOdređena aktivnost koja se dešava u vašem sistemu a koju čitači ekrana posebno prepoznaju. "Events", (događaji), se koriste u pisanju skripti ili za frejmove, da bi se postigao prirodan odgovor na ono što se desava u aplikaciji i da biste dobili informaciju koja vam treba.
ExportIzvestiPrebaciti podatke i objekte iz jedne baze podataka u drugu bazu podataka, tabelu ili format datoteke kako bi druga baza podataka, aplikacija ili program mogli da koriste podatke ili objekte baze podataka.
ExtensionDodatak / proširenjeProgram koji proširuje mogućnosti pregledača. Dodaci se obično pojavljuju kao nova dugmad, trake sa alatkama ili stavke menija;
Oznaka tipa datotekeNiz znakova koji slede naziv datoteke i koji su od nje odvojeni tačkom, a kojima se identifikuje vrsta datoteke.
Extended list boxProširena padajuća listaTo je prošireni "list box" gdje možete selektovati više stavki.
F
EnglishSrpskiObjašnjenje
FAQ (Frequently Asked Questions )Česta pitanja / najčešća pitanjaDokument u kome su navedena uobičajena pitanja i odgovori u vezi sa određenom temom.
FavoritesOmiljene lokacijeUkazuje na "web" stranicu ili "site" na koju korisnik želi da se vrati. "Favorites" lista može da se vidi u "Start menu", iz "Internet Explorer" menija ili iz "My Computer" menija.
FeatureFunkcijaOpcija koja obavlja određenu ulogu.
FileDatotekaSkup povezanih podataka ili programskih zapisa koji se čuvaju kao jedinica je jedinstvenim imenom.
FilterFiltriratiPropustiti podatke kroz šablon da bi se izdvojile konkretne stavke.
FirewallZaštitni zidBezbednosno rešenje koje odvaja jedan deo mreže od drugog i omogućava samo ovlašćenom mrežnom saobraćaju da prolazi iz jednog u drugi deo u skladu sa pravilima filtriranja.
FocusFokusIzraz u "windows-u" koji se koristi da opiše stanje u kome neki prozor, dijalog, meni, ili kontrola može da prihvati ulaz sa tastature. Na primer, ako kontrola može da primi ulaz sa tastature onda se kaže da ta kontrola ima fokus.
FolderDirektorijum / fasciklaSkladišni prostor sa nazivom na računaru koji sadrži datoteke i druge direktorijume. Koristi se za elektronsku organizaciju informacija, slično pravim fasciklama.
FormatFormatirati / oblikovatiPostupak uređivanja podataka za skladištenje ili prikaz.
Frame rateBroj kadrova u sekundi / broj slika u sekundiBroj kadrova u video snimku koji se emituju svake sekunde. Veći broj kadrova u sekundi označava neometanije pokrete u video snimku.
Full installationKompletna instalacija / puna instalacijaTip instalacije u kojoj su sve datoteke potrebne za dovršavanje postupka instalacije u jednom paketu.
G
EnglishSrpskiObjašnjenje
GadgetGedžetDodatni program koji obavlja određeni zadatak i koji se integriše sa aplikacijama da bi brzo prikazao podatke.
GatewayMrežni prolazUređaj koji povezuje mreže pomoću različitih protokola za komunikaciju kako bi se informacije prenele sa jedne na drugu mrežu. Mrežni prolaz prenosi informacije, ali ih i prebacuje u oblik prilagođen protokolima koje koristi mreža primalac.
GraphGrafikonSlikovno sredstvo kojim se ilustruju kvantitativni odnosi, poput kružnog ili trakastog dijagrama.
Group boxOkvir za grupisanjePravougaona oblast koja ograđuje srodne kontrole, dajući vizuelni okvir grupi kontrola koje imaju zajedničku svrhu u nekom dijaloškom prozoru .
GuidelinesSmernicePravilo ili skup pravila koje utvrđuje tok aktivnosti koje treba preduzeti.
H
EnglishSrpskiObjašnjenje
Hard driveHard disk / čvrsti diskUređaj za skladištenje podataka koji se koristi za čuvanje ili preuzimanje digitalnih informacija pomoću diskova koji se okreću velikom brzinom koji su premazani magnetnim materijalom.
HashHešRezultat fiksirane veličine koji se dobija primenom jednostrane matematičke funkcije (koja se nekada naziva heš algoritam) na proizvoljnoj količini podataka. Heš se koristi u mnogo operacija, uključujući potvrdu autentičnosti i digitalno potpisivanje.
HeaderZaglavljeIdentifikacioni red ili redovi odštampani pri vrhu stranice. Zaglavlje može da sadrži broj stranice, datum, ime autora i naslov dokumenta.
HighlightMarkiratiIstaknuti prikazane znake zamenom boja znakova i pozadine (svetli znaci na tamnoj pozadini i obrnuto) ili bojenjem pozadine konkretnih znakova.
Highlighter toolMarkerAlatka za dodavanje napomena koja se koristi za markiranje oblasti slajda.
HomePočetna / matična stranicaIkona li link koji preusmeravaju korisnike na prilagođenu početnu stranicu.
Home pagePočetna stranica / matična stranicaNa vebu je to polazna stranica za skup veb-stranica i drugih datoteka na veb-sajtu. Početna stranica se prikazuje podrazumevano kada posetilac poseti sajt pomoću veb-pregledača.
Home screenPočetni ekranGlavni ili podrazumevani ekran koji se prikazuje pri pokretanju.
HostHostRačunar koji ima ulogu izvora informacija ili signala. Host računar pruža usluge, poput vesti, pošte ili podataka, računarima koji se povezuju sa njim. Termin može da se odnosi skoro na svaki računar, počev od servera koji je host klijentima, pa sve do desktop računara koji je host povezanim uređajima, poput štampača i skenera.
Hot keyVruć tasterOdnosi se na taster ili tastaturnu kombinaciju na čiji pritisak se odigravaju određene aktivnosti u kompjuteru bez obzira šta je trenutno pokrenuto.
HotspotHotspotJavno mesto (poput kafea, aerodroma ili hotela) sa bežičnom mrežom gde možete da se povežete sa internetom.
HoverZadržati pokazivač miša iznadPostaviti pokazivač iznad elementa korisničkog interfejsa tokom određenog vremenskog perioda u cilju interakcije sa tim elementom .
Hyper Text Mark-up Language - HTMLHTML"HTML" je tip formata za dokument koji se koristi za "World Wide Web", (WWW).
I
EnglishSrpskiObjašnjenje
IconIkonaMala slika koja predstavlja datoteku, direktorijum, program ili drugi objekat ili funkciju.
ImageSlikaGrafički prikaz, poput digitalne fotografije ili ilustracije.
ImportUvestiPrebaciti informacije iz jednog sistema ili programa u drugi. Sistem ili program koji prima podatke mora na neki način da podržava unutrašnji format ili strukturu podataka.
Incognito modeRežim Bez arhiviranjaFunkcija u Google Chrome pregledaču pomoću koje se u istoriji ne čuvaju pregledane stranice, preuzete datoteke i kolačići.
IndexIndeksLista ključnih reči i povezanih podataka koji se odnose na lokaciju ili detaljne informacije, poput datoteka i zapisa na disku ili zapisa u bazi podataka.
InputUlazPrva od dve komplementarne radnje prikupljanja ili distribucije podataka. Ulaz predstavlja podatke koji se prikupljaju sa uređaja ili koje korisnik unosi pomoću uređaja.
Input methodMetod unosaKomponenta ili program operativnog sistema koja omogućava da sistem prepoznaje bilo koje podatke, poput pritiska na tastere tastature ili miša, kao unos podataka, čime korisnici mogu da unose znake koji se ne nalaze na uređajima za unos.
InsertUmetnutiPostaviti objekat između dva druga objekta. Umetanje znakova, reči, pasusa i dokumenata je uobičajeno za obradu teksta.
Insertion pointMesto umetanjaMesto u dokumentu na kome tekst može biti upisan ili izbrisan. Vizuelno ga predstavlja vertikalna trepćuća crtica u dokumentu.
InstallerInstalacioni programSoftver koji instalira određeni program na sistem.
InternetInternetSkup mreža i mrežnih prolaza iz celog sveta koji koriste TCP/IP protokole za međusobnu komunikaciju.
Internet connectionVeza sa internetom / internet vezaVeza između korisničkog uređaja i servera koja omogućava pristup internetu, obično preko dobavljača internet usluge.
Internet Service ProviderDobavljač internet uslugePreduzeće koje pruža usluge veze sa internetom pojedincima, preduzećima i drugim organizacijama.
J
EnglishSrpskiObjašnjenje
JackPriključakOtvor odgovarajuće veličine koji se koristi za povezivanje uređaja sa drugim uređajima.
K
EnglishSrpskiObjašnjenje
KeyŠifra / ključVrednost koja se koristi u kombinaciji sa algoritmom za šifrovanje ili dešifrovanje podataka.
Keyboard shortcutTasterska prečicaBilo koja kombinacija tastera koja može da se koristi da obavljanje određenog zadatka za koji bi inače bio potreban miš ili drugi uređaj za pokazivanje.
KeystrokeTasterska prečicaNiz tastera pritisnutih odjednom ili jedan za drugim koji izvršavaju određenu radnju.
L
EnglishSrpskiObjašnjenje
LaunchPokrenutiUključiti određenu aplikaciju, softver ili funkciju;
pustiti u prodaju Predstaviti proizvod javnosti i tržištu i učini ga komercijalno dostupnim.
LauncherPokretačFunkcija osmišljena za jednostavno pokretanje aplikacija ili funkcija.
LayoutRasporedOpšti dizajn stranica ili skupa sadržaja, uključujući tekstualne elemente, kontrole i grafičke sadržaje.
LibraryBibliotekaSkup standardnih programa i potprograma namenjenih trenutnom korišćenju, a koji je obično uskladišten na disku ili drugim memorijskim uređajima.
LinkLink / VezaSegment teksta ili grafička stavka koja služi kao referenca između delova dokumenta sa hipertekstom ili između datoteka i dokumenata sa hipertekstom .
List boxOkvir sa listomKontrola koja sadrži listu sa karakteristikama koje možemo da biramo. Koristite strelice dole ili gore da se krećete po "list box-u".
List viewPrikaz stavkiSadrži više stavki kao što su fajlovi ili direktorijumi i omogućava nam da biramo željene stavke.
LoadUčitatiPreneti (podatke) sa uređaja za skladištenje u memoriju računara.
LoaderPunilacRačunarski program koji prenosi podatke sa memorije van mreže u unutrašnju memoriju.
LogEvidencijaZapis transakcija koje se dešavaju u okruženju kojim se upravlja pomoću informacionih tehnologija.
Log inPrijaviti seDobiti pristup konkretnom računaru, programu ili mreži identifikacijom pomoću korisničkog imena i lozinke.
LogoLogotipPrepoznatljivi simbol koji identifikuje osobu, preduzeće ili organizaciju; može da predstavlja kombinaciju naziva, mota i grafičkih elemenata.
Log onPrijaviti seUneti u računar informacije potrebne da bi se započela sesija.
Log offOdjaviti sePrekinuti sesiju sa računarom kojem ste pristupili preko komunikacione linije, a koji je obično udaljeni računar kome pristupa veći broj korisnika.
Log outOdjaviti sePrekinuti vezu sa udaljenim terminalom sa sistema sa višestrukim pristupom.
M
EnglishSrpskiObjašnjenje
Mailing listLista slanjaLista imena i e-adresa koje se grupišu pod istim nazivom. Kada korisnik stavi ime grupe u polje za primaoca, poruka se automatski šalje svim adresama na listi.
Malicious softwareZlonamerni softverSoftver čija je namena štetan uticaj na sistem prilikom pokretanja.
malwaremalverZlonamerni softver koji ometa normalne funkcije računara ili šalje lične informacije o korisniku neovlašćenim stranama preko interneta.
ManageUpravljatiImati kontrolu nad nekom funkcijom, sistemom ili uređajem, odnosno rukovati njima.
MarkupNaznakaKomentari i praćenje promena poput ubačenog i izbrisanog sadržaja i promena u formatiranju.
MaximizedUvećatiOdnosi se na stanje prozora. Kada je maksimiziran, prozor je povećan tako da ispunjava čitav ekran. Mnogi prozori mogu biti maksimizirani tako što pritisnemo "alt+razmaknicu" pa onda "X".
MediumMedijumPredmet ili uređaj za skladištenje podataka, poput diska ili USB memorije.
MenuMeniLista dostupnih opcija koja se prikazuje na ekranu.
Menu barTraka MenijaHorizontalna linija koja se nalazi pri vrhu mnogih aplikacionih prozora i sadrži stavke koje se otvaraju kao padajuća lista.
MergeObjedinitiSpojiti više stavki u jednu.
MinimizedUmanjitiOdnosi se na stanje prozora. Kada je minimiziran, prozor je smanjen na veličinu jedne stavke u taskbaru.
MobileZa mobilne uređajeNamenjeno mobilnim uređajima poput tableta, telefona i sl. Pogrešno se prevodi kao mobilan/na/no.
Mobile deviceMobilni uređajPrenosiva oprema, poput prenosivih muzičkih ili i video plejera, mobilnih telefona, tableta itd. koji mogu da funkcionišu samostalno, ali i da se povežu sa računarom.
ModeRežimOperativno stanje računara ili programa. Na primer, režim rada u avionu je stanje u kome su mreža, Wi-Fi i Bluetooth isključeni, a ostale funkcije dostupne.
Multi page dialog boxDijaloški prozor sa više kartica ili "tab-ova"Omogućava da se podešavanja koja su povezana nalaze na istoj kartici.
Mouse pointerPokazivač mišaElement čija se lokacija menja kako korisnik pomera miša. U zavisnosti od položaja pokazivača miša i programa, oblast ekrana gde se pokazivač prikazuje služi kao cilj radnje kada korisnik pritisne jedno od dugmadi.
MuteIsključiti zvukEliminisati ili privremeno prigušiti zvuk koji proizvodi uređaj. Vrednost jačine zvuka je tada 0;
ignorisati Isključiti naknadna obaveštenja.
N
EnglishSrpskiObjašnjenje
NetworkMrežaGrupa računara ili drugih uređaja, poput štampača ili skenera, koji komuniciraju međusobno bežično ili pomoću fizičke veze.
Network cardMrežna karticaHardverska komponenta koja povezuje računar sa računarskom mrežom.
NewsletterBiltenIzveštaj koji sadrži vesti ili informacije, a može da bude štampan ili da se distribuira u elektronskom obliku.
NoteBeleškaPriloženi (uglavnom) tekstualni sadržaj koji daje dodatne informacije o određenom dokumentu ili delu dokumenta.
Number padNumerička tastaturaGrupa tastera koja se nalazi na desnoj strani standardne "desktop" tastature ili posebna numerička tastatura.
O
EnglishSrpskiObjašnjenje
OfflineOflajn / Van mrežeU stanju u kome nije povezano sa računarom, računarskom mrežom ili internetom.
OnlineOnlajn / Na mrežiU stanju u kome je povezano sa računarom, računarskom mrežom ili internetom.
Open sourceOtvoreni kodPristup u programiranju koji promoviše univerzalan pristup dizajnu proizvoda putem besplatne licence i univerzalnu naknadnu distribuciju tog dizajna i svih naknadnih izmena.
OptionsOpcijePodešavanja ili postavke koje su dostupne korisnicima.
OSOperativni sistemSoftver koji kontroliše raspodelu i korišćenje hardverskih resursa, poput memorije, kapaciteta procesora, prostora na disku i perifernih uređaja. Operativni sistem je osnova na kojoj se zasnivaju svi programi.
OverwriteZamenitiSnimiti nove podatke preko postojećih sačuvanih podataka, time uništavajući stare podatke.
P
EnglishSrpskiObjašnjenje
PaneOknoPravougaoni odeljak prozora u kome se nalaze određene funkcije.
PanelTablaMali privremeni prozor u grafičkom korisničkom interfejsu u kome se zahtevaju informacije od korisnika; nakon navođenja informacija, korisnik može da zatvori okvir.
ParseRaščlanitiRazbiti unete informacije u manje delove da bi program mogao da ih obradi.
PassphrasePristupna fraza / Fraza za prolazNiz reči ili drugog teksta koji se koristi za dobijanje pristupa mreži, programu ili podacima.
PasswordLozinkaNiz znakova koje korisnik unosi da bi verifikovao svoj identitet mreži ili lokalnom računaru, uređaju ili klijentu, kao i da bi se prijavio na nalog, u aplikaciju itd.
PatchZakrpaDeo koda koji se dodaje softveru da bi se ispravila greška, posebno kao privremena ispravka između dve verzije.
PathPutanjaNiz direktorijuma koji upućuje na određenu datoteku ili direktorijum.
Payment methodNačin plaćanjaInstrument koji se koristi za plaćanje robe i usluga; najpoznatiji metodi su gotovina, kreditne i debitne kartice, transfer sa bankovnog računa itd.
PeerRavnopravni sistemBilo koji od uređaja u slojevitoj mreži za komunikaciju koji funkcionišu na istom nivou protokola.
PendingNa čekanjuProces čiji se ishod iščekuje i još nije utvrđen, potvrđen ili razrešen.
PermissionDozvolaOvlašćenje za obavljanje operacija povezanih sa konkretnim deljenim resursom, poput datoteke, direktorijuma ili štampača. Dozvole mora da daje administrator sistema pojedinačnim korisničkim nalozima ili administrativnim grupama.
PersonalizePersonalizovatiPrilagoditi nešto ličnim potrebama.
Phishing"Pecanje" / PhishingTehnika kojom se korisnici računa varaju da otkriju svoje lične ili finansijske podatke. Primer je poruka e-pošte iz navodno pouzdanog izvora koja primaocima traži da navedu informacije na veb-sajtu koji obavlja prevaru.
PhotoSlika / FotografijaDigitalna slika, optički formirani duplikat ili drugi vid reprodukcije objekta načinjen sočivom ili objektivom.
PINPIN kodJedinstveni i tajni identifikacioni kôd sličan lozinki koji se daje ovlašćenom korisniku da bi dobio pristup ličnim informacijama i elektronskim resursima putem uređaja.
PixelPikselOsnovna sastavna jedinica slike na televizijskom ekranu, računarskom monitoru ili sličnom ekranu.
PlaylistPlejlista / Spisak numeraLista digitalnog medijskog sadržaja.
Plug-inDodatna komponentaPomoćni softver koji proširuje ili poboljšava funkcije drugog softvera.
PolicySmerniceUtvrđeni skup opštih principa, pravila, radnji ili postupaka koji su u skladu sa načelima razboritosti ili efikasnosti.
PoolObjedinitiGrupisanje resursa (sredstava, opreme, osoblja, napora) u svrhe maksimalizacije koristi i minimalizacije rizika po korisnika.
PortPortHardverski portovi su fizičke veze koje su vidljive na spojnoj strani računara. Softverski portovi su numerisani mrežni prolazi u programima koje softverski programi koriste za razmenu informacija.
PostPost / porukaPoruka koja se pojavljuje u diskusionoj grupi, javnom direktorijumu ili drugom forumu kojoj može da pristupi više pojedinaca.
Power managementUpravljanje napajanjemSoftverski i hardverski mehanizmi kojima se minimalizuje potrošnja energije sistema, upravlja se toplotnim ograničenjima sistema i do maksimuma se produžava trajanje baterije.
PreferencesPodešavanja / željene postavkeOpcije za promenu izgleda ili funkcija aplikacije ili sistemskog softvera, poput operativnog sistema ili hardvera.
PredefinedUnapred definisan /na /noNešto što je unapred objašnjeno ili navedeno.
Privacy policyPolitika privatnostiDokument koji navodi stav kompanije o privatnosti i koji detaljno navodi koje informacije ona prikuplja, sa kim se one dele i kako korisnici mogu da kontrolišu korišćenje ličnih informacija.
Private browsingPrivatno pregledanjeFunkcija u pregledaču pomoću koje se u istoriji ne čuvaju pregledane stranice, preuzete datoteke i kolačići.
Profile pictureSlika profilaFotografija koja služi kao naslovna fotografija na profilu na nekoj od društvenih mreža.
PromptUpit / odzivPomoć korisniku računara u obliku pitanja ili izjave koja se pojavljuje na ekranu, pokazuje da je uređaj spreman da nastavi i navodi dostupne opcije.
ProviderDobavljač uslugeKompanija koja pruža usluge ili sadržaj svojim klijentima.
Proxy serverProksi server / Proxy serverServer koji se nalazi na mreži između klijentskog softvera, poput veb-pregledača, i drugog servera. Presreće sve zahteve serveru da bi utvrdio da li može da ih ispuni. Ako to nije slučaj, prosleđuje zahtev drugom serveru.
Q
EnglishSrpskiObjašnjenje
QueryUpitFormalizovano uputstvo bazi podataka da vrati skup zapisa ili obavi navedenu radnju na skupu zapisa, kao što je navedeno u upitu.
R
EnglishSrpskiObjašnjenje
RAMRAMPrivremeni skladišni prostor koji računar koristi za pokretanje programa i skladištenje podataka. Informacije koje se čuvaju u RAM-u su privremene i brišu se nakon gašenja računara.
Random access memoryRadna memorijaPrivremeni skladišni prostor koji računar koristi za pokretanje programa i skladištenje podataka. Informacije koje se čuvaju u RAM-u su privremene i brišu se nakon gašenja računara.
Raw dataNeobrađeni podaciPodaci prikupljeni iz određenog izvora koji nisu podvrgnuti izmenama.
Real-timeU realnom vremenuOperacije u realnom vremenu su one u kojima se računarske aktivnosti podudaraju sa ljudskim shvatanjem vremena ili one u kojima se računarske operacije odvijaju istim tempom kao fizički ili spoljni proces.
RecepientPrimalacPojedinac ili sistem kome se šalje određena stavka.
RedirectPreusmeritiFunkcija veb-servera gde se jedan URL zamenjuje drugim.
ReminderPodsetnikPoruka koja se pojavljuje u navedenom intervalu pre sastanka ili nekog zadatka i navodi kada aktivnost treba da se odigra.
RenderPrikazatiPredstaviti grafičku sliku iz datoteke na izlaznom uređaju kao što je ekran ili štampač.
ResetPonovo postaviti / Uspostaviti početne vrednostiPodesiti element, poput funkcije, konfiguracije ili objekta, na prvobitne postavke.
RestartPonovo pokrenutiIsključiti sistem ili funkciju i odmah ih ponovo uključiti.
RestoreVratiti / vratiti u prethodno stanjeUkloniti evidenciju ili stavku iz izbrisanog direktorijuma i ponovo je povezati sa zapisom sa kojim je bila u vezi.
RetrievePreuzetiPostupak pristupanja informacijama iz memorije ili drugih uređaja za skladištenje.
Root folderMatični direktorijum / Osnovna fasciklaDirektorijum najvišeg reda na računaru, particiji ili volumenu.
RoyaltiesNaknada za autorska pravaPlaćanje jedne strane (sticaoca licence) drugoj strani (davaocu licence) za prava na kontinualno korišćenje materijala, ponekad intelektualne svojine.
S
EnglishSrpskiObjašnjenje
SaveSačuvatiUpisati podatke na medijum za skladištenje.
ScanSkeniratiSistemski ispitati datoteke ili druge podatke radi identifikacije sadržaja ili šablona koji ispunjavaju određene kriterijume.
ScreensaverČuvar ekranaAnimirana slika koja se aktivira na ekranu računara kada određeni period nije bilo aktivnosti korisnika na računaru.
ScriptSkriptaTip programa koji se sastoji od skupa uputstava za aplikaciju ili alatku. Skripta obično daje uputstva pomoću pravila ili sintakse te aplikacije ili alatke u kombinaciji sa jednostavnim kontrolnim strukturama poput petlji.
SearchPretražitiPokušati lociranje objekta (datoteke, direktorijuma, računara, teksta…).
Search boxOkvir za pretragu / Polje za pretraguOkvir za tekst u koji neko unosi reči radi započinjanja pretrage.
Search enginePretraživačRačunarski softver koji se koristi za pretraživanje podataka (poput teksta ili baza podataka) radi pronalaženja konkretnih informacija. Konkretnije, to je sajt na vebu koji koristi taj softver da bi pronašao ključne reči na drugim sajtovima.
Search forPotražitiPokušati lociranje konkretnog termina u određenom skupu podataka. Pretražuje se skup podataka, a u njemu korisnik može da potraži konkretan termin za pretragu.
Search pageStranica za pretraživanjeStranica na kojoj možete da pronađete druge internet sajtove i posetite ih. Mnoge stranice nude različite tipove pretrage prema ključnoj reči, prema upitima korisnika itd.
Security keyBezbednosni ključNiz cifara i slova koji je potrebno uneti za pristup zaštićenoj funkciji, datoteci, softveru, bazi podataka itd.
Service packServisni paketTestirani kumulativni skup hitnih ispravki, bezbednosnih ažuriranja, kritičnih ažuriranja i standardnih ažuriranja, kao i dodatnih ispravki problema koji su pronađeni interno od puštanja proizvoda u prodaju.
ShapeFormatirati / OblikovatiPostupak uređivanja podataka za skladištenje ili prikaz.
ShareDelitiUčiniti resurse, poput direktorijuma i štampača, dostupne drugima.
Shortcut keyTasterska prečicaBilo koja kombinacija tastera koji moraju da se pritisnu istovremeno.
SidebarBočna trakaNapomena pored glavnog teksta koja sadrži interesantne ili korisne informacije;
Bočna traka je element korisničkog interfejsa koji prikazuje listu opcija, a koji se pojavljuje kao kolona sa leve ili desne strane ekrana.
Sign inPrijaviti seDobiti pristup konkretnom računaru, programu ili mreži identifikacijom pomoću korisničkog imena i lozinke.
Sign outOdjaviti sePrekinuti sesiju sa računarom kojem ste pristupili preko komunikacione linije, a koji je obično računar koji je udaljen i kome pristupa veći broj korisnika.
Sign upRegistrovati se / Upisati sePrijaviti se za korišćenje usluge, što obično uključuje otvaranje novog naloga.
SiteSajt / LokacijaGrupa povezanih veb-stranica koje hostuje HTTP server na vebu ili intranetu. Stranice na veb-sajtu su međusobno povezane hiperlinkovima.
SliderKlizačSkala koja prikazuje kontinualni niz vrednosti i omogućava izbor neke od njih, poput jačine zvuka ili osvetljenosti ekrana.
SetSkupGrupa stavki iz izvora podataka koja ima naziv i tretira se kao jedinstveni element do kog se može navesti referenca ili se može koristiti više puta;
podesiti Aktivirati određenu opciju.
SettingsPodešavanja / PostavkeLične opcije za konfiguraciju koje omogućavaju korisnicima da prilagode aplikaciju ili operativni sistem.
SetupPodešavanjePostupci kojima se priprema softverski program ili aplikacija za funkcionisanje u računaru ili mobilnom uređaju.
SignaturePotpisPodaci koji povezuju identitet pošiljaoca sa informacijama koje se šalju.
SlideshowProjekcija slajdovaSkup stranica uređenih po redosledu koje sadrže tekst i slike radi prezentacije publici.
SoftwareSoftverKompjuterski programi, neopipljivi deo računara.
SortSortiratiOrganizovati informacije, poput liste datoteka, u određeni redosled. Na primer, lista datoteka može da se sortira po abecednom, rastućem ili opadajućem redosledu.
SpamNeželjena pošta / Bezvredna poštaPoruka koju niste zahtevali i koja često nije poželjna, a često je komercijalne ili političke prirode, koja se preko interneta masovno šalje velikom broju primalaca.
SpreadsheetUnakrsna tabelaAplikacija koja se koristi za finansije, procene i druge finansijske zadatke, a koja organizuje vrednosti pomoću ćelija, gde su odnosi između ćelija definisani formulama.
SpywareSpajver / Špijunski softverProgram koji prikuplja informacije, poput veb-sajtova koje korisnik posećuje, bez odgovarajućeg pristanka. Instalacija može da se odigra bez vidljivog obaveštenja ili bez znanja korisnika.
Stock imagesStok slikeProfesionalne fotografije uobičajenih mesta, znamenitosti, prirode ili ljudi koje se kupuju i prodaju bez autorskih prava i mogu da se koriste više puta u svrhe komercijalnog dizajna.
StorageMemorija / SkladišteSvaki uređaj na kome mogu da se čuvaju informacije.
StreamStrimovatiPrenositi digitalne podatke u neprekidnom protoku preko mreže.
StringNiz / NiskaGrupa znakova ili bajtova znakova kojima se rukuje kao jednim entitetom. Računarski programi koriste niske da bi skladištili i prenosili podatke i komande.
Subject of e-mailNaslov poruke e-pošte / Tema e-porukeKratak rezime sadržaja poruke e-pošte koji govori primaocu o čemu će u poruci biti reči.
SubscribePretplatiti sePočeti sa korišćenjem usluga dobavljača usluga, na primer, dobavljača internet usluga. Pretplata može da se plaća ili da bude besplatna;
Prijaviti se Početi sa praćenjem nekog kanala na YouTubeu, bloga, informativnog izdanja itd. koje obuhvata dobijanje redovnih novosti. Ova usluga je obično besplatna.
SynchronizeSinhronizovatiUskladiti razlike između datoteka, e-pošte, zakazanih obaveza i drugih stavki sačuvanih na jednom računaru sa verzijama istih datoteka na drugom računaru. Kada se utvrde razlike, oba skupa datoteka se ažuriraju.
T
EnglishSrpskiObjašnjenje
TabKarticaElement korisničkog interfejsa koji je dizajniran da izgleda kao jezičak na fascikli. Kartice se obično raspoređuju horizontalno i omogućavaju korisnicima da se prebacuju sa jedne na drugu srodnu stranicu ili veb-stranicu.
TaskbarTraka zadatakaTraka koja sadrži dugme „Start“ i koja se podrazumevano pojavljuje u dnu radne površine. Klikom na dugmad na njoj menjate programe. Možete da je sakrijete, prebacite uz levu ili desnu ivicu ili u vrh radne površine, odnosno da je dodatno prilagođavate.
TemplatePredložakDatoteka koja služi kao početna tačka za novi dokument. Kada otvorite predložak, on je unapred formatiran na neki način.
Terms of serviceUslovi korišćenja uslugePravila kojih ljudi i organizacije moraju da se pridržavaju da bi koristili uslugu.
Text boxOkvir za tekstPravougaoni izdvojeni deo ekrana u okviru koga može da se unosi tekst.
Text messageTekstualna porukaKratka alfanumerička poruka koja se razmenjuje između mobilnih telefona ili uređaja pomoću SMS protokola.
TimeoutIstećiStići do kraja unapred određenog perioda neaktivnosti ili odsustva očekivanog događaja ili radnje nakon koga uređaj, program ili proces obično budu deaktivirani.
ThumbnailSličicaMinijaturna verzija slike koja se koristi za brzo pregledanje više slika.
TipSavetBeleška ili napomena koja pomaže korisnicima da primene tehnike i procedure opisane u tekstu. Savet navodi alternativne metode koje možda nisu očigledne i pomaže korisnicima da razumeju koristi i mogućnosti proizvoda.
TokenTokenTekstualni element koji nije moguće redukovati, a koji se nalaze u okviru podataka koji se razlažu. Na primer korišćenje naziva promenljive, rezervisane reči ili operatera. Skladištenje tokena kao kratkih kodova skraćuje datoteke i ubrzava izvršavanje.
ToggleUključiti/isključitiPritiskati preklopno dugme više puta. Pri prvom pritisku se određena funkcija uključuje, da bi se drugim pritiskom na isto dugme ponovo isključila.
Toggle buttonPreklopno dugmeDugme u korisničkom interfejsu koje aktivira funkciju prvim pritiskom na njega, a deaktivira je drugim pritiskom.
ToolbarTraka s alatkamaRed, kolona ili blok dugmadi ili ikona, koji se obično prikazuju u vrhu ekrana i predstavljaju zadatke i komande programa. Dugmad na traci s alatkama su prečice do uobičajenih funkcija koje se koriste u menijima.
TooltipOpis alatkeMali iskačući prozor u kome se nalazi kratka napomena ili oznaka koja se odnosi na stavku ili komandu iznad koje se nalazi pokazivač miša.
Two-step verificationVerifikacija u dva korakaDodatni nivo sigurnosti pri prijavljivanju na nalog koji podrazumeva unošenje lozinke i koda koji korisnik dobija na mobilni telefon.
U
EnglishSrpskiObjašnjenje
User interface (UI)Korisnički interfejsDeo programa sa kojim korisnik ostvaruje interakciju.
Uncheck checkboxUkloniti oznaku iz polja za potvrduDeaktivirati opciju ispred koje se nalazi polje za potvrdu i opozvati izbor te opcije. Kada se klikne na polje, nestaje znak za potvrdu ili „x“.
UninstallDeinstaliratiUkloniti softver sa računarskog sistema na poseban način pomoću posebno osmišljenog programa.
UpdateAžuriratiInkorporirati nove ili preciznije informacije u bazu podataka, program, proceduru itd. i time ispraviti greške u proizvodu.
UpgradeNadograditiZameniti postojeću verziju softverskog paketa novijom, snažnijom i preciznijom verzijom istog proizvoda. Obično korisnički podaci i podešavanja ostaju isti, dok se softver zamenjuje novijom verzijom.
UploadOtpremitiU komunikaciji je to postupak prenosa primerka datoteke sa lokalnog računara na udaljeni računar putem modema ili mreže.
URLURL / URL adresaAdresa koja na jedinstven način identifikuje lokaciju na internetu; obično joj prethodi http://.
UsernameKorisničko imeIme pomoću koga se korisnik identifikuje računarskom sistemu ili mreži. Tokom procesa prijavljivanja, korisnik mora da unese korisničko ime i tačnu lozinku.
V
EnglishSrpskiObjašnjenje
VerificationVerifikacijaUtvrđivanje tačnosti, ispravnosti i toga da li određeni element ispunjava određene kriterijume.
W
EnglishSrpskiObjašnjenje
WarehousingSkladišteElektronsko čuvanje velike količine podataka za potrebe preduzeća; podaci moraju da se čuvaju na bezbedan i pouzdan način i uz to moraju da budu lako dostupni.
WebVebSkraćeno od World Wide Web (svetska komunikaciona mreža); kompletan skup dokumenata koji se nalaze na svim internet serverima koji koriste HTTP protokol.
WebmasterVebmasterOsoba koja upravlja veb-sajtom.
WebsiteVeb-sajt / Veb lokacijaPovezana grupa stranica na vebu koja se smatra pojedinačnim entitetom, a kojom obično upravlja jedna osoba ili organizacija i koja je usmerena ka jednoj temi ili nekoliko blisko povezanih tema.
WirelessBežičniKarakteristika komunikacija koje se odigravaju bez korišćenja povezanih žica ili kablova, na primer, putem radio talasa, mikrotalasa ili infracrvenog signala.
WorkbookRadna sveskaDatoteka sa više povezanih radnih listova u programu za upravljanje unakrsnim tabelama.
WorkflowTok poslaNiz aktivnosti, radnji ili zadataka putem kojih se dokumenti ili stavke obrađuju u sklopu automatizovanog poslovnog procesa.
Z
EnglishSrpskiObjašnjenje
ZIP codeZIP kôdU Sjedinjenim Američkim Državama su to poštanski kodovi koji se dodeljuju svakoj adresi.
ZoomZumiratiUčiniti da tekst ili drugi grafički elementi izgledaju veći na ekranu.
Zoom inUvećati prikazUčiniti da tekst ili drugi grafički elementi izgledaju veći na ekranu.
Zoom outUmanjiti prikazUčiniti da tekst ili drugi grafički elementi izgledaju manji na ekranu.